Algemene voorwaarden

 

Opera sana Algemene voorwaarden

17 april 2020

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die Opera Sana, hierna te noemen: “OpSa”, doet aan of sluit met derden, hierna te noemen: “Opdrachtgever”, waarop door OpSa deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk onderling is afgeweken.

1.2 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien OpSa niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat OpSa in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 2. BEGRIPSBEPALINGEN

In deze algemene voorwaarden wordt onder navolgende verstaan:

  1. 1. OpSa: de gebruiker van deze algemene voorwaarden en tevens opdrachtnemer, Opera Sana.
  2. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die OpSa de opdracht geeft werkzaamheden te verrichten.
  3. 3. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht die partijen met elkaar zijn aangegaan, als bedoeld in 7:400 BW.
  4. 4. Opdracht: de door Opdrachtgever aan OpSa verleende opdracht tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN & OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen en offertes gedaan door OpSa zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld of van deze bepaling uitdrukkelijk door OpSa is afgeweken.

3.2 De prijzen die in de aanbiedingen en offertes staan vermeld zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

3.3 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging is verzonden en wordt gevormd door deze algemene voorwaarden en andere schriftelijke overeengekomen afspraken.

4.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

ARTIKEL 5. UITVOERING

5.1 OpSa voert de Opdracht naar eigen inzicht en haar beste vermogen uit op een wijze die overeenkomstig is aan de eisen van goed vakmanschap. Tenzij anders is overeengekomen, is ten aanzien van de uitvoering van de Opdracht sprake van een inspanningsverplichting.

5.2 OpSa begint pas met het uitvoeren van de Opdracht zodra de benodigde informatie bekend is gemaakt door Opdrachtgever. De bepaalde termijn voor de uitvoering van de Opdracht vangt pas op dat moment aan.

5.3 Indien een voortuitbetaling is overeengekomen en deze niet reeds in zijn volledigheid door Opdrachtgever is voldaan, is het onder 5.2 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 6. TERMIJNEN

6.1 OpSa behoudt zich het recht voor de termijn waarbinnen de Opdracht opgeleverd dient te worden te verlengen, indien door overmacht of door voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden, niet van OpSa kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd.

6.2 Bij verstrijking van de termijn waarbinnen de Opdracht zal worden opgeleverd, is OpSa aan Opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen in de Overeenkomst is overeengekomen.

6.3 Indien in de Overeenkomst een bepaalde termijn is opgenomen voor het voldoen van de Opdracht, geldt dit nimmer als een fatale termijn. In geval van overschrijden van deze termijn dient Opdrachtgever OpSa schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te bieden om alsnog na te komen.

6.4 Indien de aanvang of voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren, waar Opdrachtgever verantwoordelijk voor is, dienen de daaruit voor OpSa voortvloeiende schade en kosten door Opdrachtgever te worden vergoed.

ARTIKEL 7. WIJZIGINGEN

7.1 Een wijziging van of toevoeging aan de Overeenkomst is – na onderling overleg – altijd mogelijk. Beide partijen kunnen hier navraag naar doen bij de andere partij, indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat deze wijzigingen/toevoegingen noodzakelijk zijn.

7.2 OpSa behoudt zich het recht voor een verzoek tot wijziging af te wijzen en onder de reeds bestaande afspraken de rest van de Opdracht uit te voeren, zonder dat dit leidt tot wanprestatie of een grond tot opzegging voor de Opdrachtgever.

7.3 Indien onverhoopt externe tariefbepalende factoren na totstandkoming van de Overeenkomst, doch voor de afloop daarvan, zich voordoen, behoudt OpSa zich het recht voor het eerder overeengekomen tarief aan te passen.

ARTIKEL 8. OPSCHORTING

8.1 Ingeval Opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig de verbintenissen die voortvloeien uit de Overeenkomst nakomt, is OpSa bevoegd haar nakoming van de verbintenissen op te schorten.

8.2 Indien er gegronde vrees bestaat dat Opdrachtgever haar verbintenissen niet zal (kunnen) nakomen, is OpSa eveneens bevoegd haar nakoming op te schorten.

ARTIKEL 9. ONTBINDING

9.1 Ingeval Opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig de verbintenissen die voortvloeien uit de Overeenkomst nakomt, is OpSa bevoegd de Overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk naar proportionaliteit te ontbinden.

9.2 Opdrachtgever kan nimmer aanspraak maken op OpSa tot vergoeding van schade of andere kosten die Opdrachtgever ondervindt door de opschorting of ontbinding, ingesteld door OpSa, behoudens de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit opschorting of ontbinding, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid die toe te rekenen is aan OpSa.

9.3 Indien naar aanleiding van een ontbinding van de Overeenkomst schade of andere kosten, zowel direct als indirect, optreden aan de zijde van OpSa, en deze zijn toe te rekenen aan de Opdrachtgever, dient deze de geleden schade te vergoeden.

ARTIKEL 10. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

10.1 Beide partijen kunnen de Overeenkomst te allen tijde tussentijds schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mits deze tussentijdse opzegging of de gestelde termijn voor de opzegging aanvaardbaar is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

10.2 Indien Opdrachtgever de tussentijdse beëindiging initieert, is deze verplicht de hierdoor ontstane- en reeds gemaakte kosten aan de zijde van OpSa te vergoeden.

10.3 Indien OpSa de tussentijdse beëindiging initieert, zal deze zorg dragen voor en/of medewerking bieden in de overdracht van de Opdracht aan derden, tenzij dit redelijkerwijs niet van OpSa gevergd kan worden.

ARTIKEL 11. BETALING

11.1 De overeengekomen tegenprestatie in gelden voor de diensten van OpSa dient steeds binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur in de aangegeven valuta te zijn ontvangen op het door OpSa op de factuur vermelde rekeningnummer. Alleen indien uitdrukkelijk en schriftelijk hiervan wordt afgeweken, kan een andere termijn voor betaling gelden.

11.2 Indien de termijn voor betaling als vermeld in het vorige lid wordt overschreden, zal Opdrachtgever eenmalig worden aangemaand. Bij verdere uitblijving van betaling is Opdrachtgever in verzuim en zal OpSa de wettelijke rente in rekening brengen.

11.3 Opdrachtgever is aan OpSa vergoeding van onkosten verschuldigd, voor zover deze niet reeds in het loon zijn begrepen, of uitdrukkelijk en schriftelijk hiervan is afgeweken.

ARTIKEL 12. INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 Eventuele tools en testen die door OpSa zijn ontwikkeld, of welke tijdens de uitvoering van de Opdracht zijn geütiliseerd, blijven te allen tijde tot het intellectuele eigendom van OpSa behoren.

12.2 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de producten die door OpSa zijn gebruikt, ontwikkeld of ter hand gesteld gedurende de uitvoering van de Opdracht, zonder toestemming van OpSa na afloop van de Overeenkomst te gebruiken. Het is de Opdrachtgever ook niet toegestaan deze aan derden te verstrekken, tenzij anders door OpSa schriftelijk vermeld is.

12.3 Onder voornoemde producten uit de vorige twee leden wordt onder meer verstaan de tools, testen, werkwijzen en adviezen. Dit is geen limitatieve lijst.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID

13.1 OpSa is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, nimmer voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen, maar niet beperkt tot: gevolgschade, gederfde winst en gemiste besparingen.

13.2 Onder de directe schade als vermeld in het vorige lid wordt uitsluitend zaakschade verstaan.

13.3 Bij de uitvoering van de Opdracht gaat OpSa ervan uit dat door Opdrachtgever juiste informatie is verstrekt. Indien dit niet het geval blijkt, en hier schade uit volgt, komt de aansprakelijkheid hiervoor nimmer bij OpSa te liggen.

13.4 Indien Opdrachtgever schade lijdt die direct te herleiden is tot de diensten als uitgevoerd door OpSa, is OpSa enkel aansprakelijk voor de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende diensten. Om hetgeen wat bepaald is in lid 1 van artikel 5 van deze algemene voorwaarden te itereren, betreffen de diensten van OpSa een inspanningsverplichting.

13.5 In afwijking van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 is degene die de onderneming OpSa exploiteert, evenals degenen die werkzaam zijn voor OpSa, niet persoonlijk aansprakelijk voor schade.

13.6 OpSa is te allen tijde aansprakelijk voor schade die leidt uit opzet of bewuste roekeloosheid.

ARTIKEL 14. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

14.1 Op de rechtsverhouding tussen OpSa en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Geschillen die betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen de partijen, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Limburg.

Onze Contactgegevens:
OperaSana
Bosstraat 26
6291 CK Vaals
info@cheesexpo.oriocean.com
+31 6 1402 2704 / +32 472 360 686